ارسال شده توسط adminpartovhearing

قیمت سمعک

قیمت سمعک : عامل اصلی تعیین کننده قیمت سمعک ها،تکنولوژی به کار رفته درآنهاست هرچه تکنولوژی سمعک پیشرفته ترباشد قیمت سمعک بیشتر است. در جدول زیر قیمت کلی سمعک ها…
فهرست